Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 983 tsawˇ 3c 上聲