Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

尤侯16 1456 iw` 4d 去聲