Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

車遮14 1278 ʂiă` 4d 去聲