Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

歌戈12 1082 muă´ 2b 平聲陽 𥂓
歌戈12 1138 muă` 4d 去聲