Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

歌戈12 1147 p‘uă` 4d 去聲