Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1387 tiŋ` 4d 去聲