Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 258 ʂi´ 2b‘ 入聲作平聲陽後同