Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 32 muŋ´ 2b 平聲陽