Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

歌戈12 1101 tʂjuă´ 2b‘ 入聲作平聲