Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 213 ti 1a 平聲陰