Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 660 ʂynˇ 3c 上聲