Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 259 tʂi´ 2b‘ 入聲作平聲陽後同