Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 546 pajˇ 3c‘ 入聲作上聲