Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

寒山8 741 tanˇ 3c 上聲