Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

車遮14 1242 k‘yă´ 2b 平聲陽