Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 606 un 1a 平聲陰