Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 368 ts‘y 1a 平聲陰