Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 643 tʂinˇ 3c 上聲