Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

侵尋17 1513 ʂim` 4d 去聲