Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 61 uŋ` 4d 去聲 𩌋 𪖵