Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1192 wa㡠3c 上聲