Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 956 p‘iăw´ 2b 平聲陽