Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 472 xu` 4d 去聲