Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

寒山8 725 xwan´ 2b 平聲陽