Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

支思3 194 ts‘zˇ 3c 上聲