Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

桓歡9 808 uăn` 4d 去聲