Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 578 ʂwaj` 4d 去聲