Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 289 ujˇ 3c 上聲