Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 502 ts‘aj 1a 平聲陰