Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 399 tu´ 2b‘ 入聲作平聲 𢷺