Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

尤侯16 1431 iwˇ 3c 上聲