Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

寒山8 774 lan` 4d 去聲