Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

桓歡9 807 xuăn` 4d 去聲