Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 372 u 1a 平聲陰