Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 928 xjaw 1a 平聲陰