Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

車遮14 1286 miă` 4d‘ 入聲作去聲