Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 382 ry´ 2b 平聲陽