Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

侵尋17 1515 kim` 4d 去聲 𦧈 澿