Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

寒山8 733 tʂ‘an´ 2b 平聲陽