Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

侵尋17 1520 ʂǝm` 4d 去聲