Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 852 yăn´ 2b 平聲陽 黿