Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

江陽2 91 sjaăŋ 1a 平聲陰