Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

歌戈12 1125 k‘ǝ㡠3c‘ 入聲作上聲 𤸎