Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

廉纖19 1594 t‘iăm 1a 平聲陰