Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

侵尋17 1485 ʂim 1a 平聲陰 𦸂