Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 325 t‘i` 4d 去聲