Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

侵尋17 1499 tʂ‘ǝm´ 2b 平聲陽