Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 860 siăn´ 2b 平聲陽