Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

侵尋17 1484 tsim 1a 平聲陰 𥍯
侵尋17 1518 tsim` 4d 去聲