Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

歌戈12 1077 puă 1a 平聲陰